Vedtægter for Horsens Valgmenighed

VEDTÆGTER FOR HORSENS VALGMENIGHED

Navn og Hjemsted

§ 1

Menighedens navn er Horsens Valgmenighed. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse.

Bekendelse og Tjeneste

§ 2

Valgmenigheden har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, dvs. Bibelen, den apostoliske, den nicænokonstantinopolitanske, den athanasianske samt den augsburske bekendelse og Luthers lille katekismus.

§ 3

Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemsskab af kirken.

§ 4

Valgmenigheden er en menighed i folkekirken og skal som sådan arbejde under de for folkekirken gældende regler, herunder primært de særlige bestemmelser i lov om valgmenigheder.

Tegning og økonomisk ansvar

§ 5

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres regnskab over menighedens økonomi.

§ 6

Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres ved registreret revisor.

§ 7

Valgmenigheden tegnes af valgmenighedspræsten for udskrivninger op til 25.000 kr. Udskrivninger derudover tegnes af kasserer og bestyrelsesformand i forening.

§ 8

Køb og salg af fast ejendom tegnes af kasserer og bestyrelsesformand i forening, såfremt bestyrelsen med almindeligt flertal kan godkende handlen.

Medlemsskab

§ 9

Enhver, som skriftligt kan tilslutte sig valgmenighedens bekendelse og tjeneste og som er med i gudstjenestefællesskabet, kan efter bestyrelsens godkendelse optages som medlem. Optagelse sker ved, at Valgmenighedspræsten påtegner anmeldelsen til provsten angående medlemskabet. Bestyrelsen kan beslutte at lægge ansvaret for godkendelse over på præsten.

§ 10

Medlemmer er forpligtet til at betale medlemsbidrag. Bidraget fastsættes på generalforsamlingen. Medlemmer er ligeledes forpligtet til at give møde til generalforsamlingen. I tilfælde af forfald skal man skriftligt melde afbud til bestyrelsen.

§ 11

Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller bestyrelsens formand. Udmeldelse sker med omgående virkning.

§ 12

Eksklusion af medlemmer kan ske hvis medlemmet ikke betaler medlemsbidrag eller kommer i modstrid med valgmenighedens grundlag eller formål Stk. 2: Ved restance af medlemsbidrag kan eksklusion finde sted 14 dage efter, at der har været sendt skriftligt påkrav om betaling af restancen. Bestyrelsen har ansvaret for at dette tilses.

Stk. 3: Ved modstrid med menighedens grundlag eller formål kan et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer ophæve medlemskabet. Eksklusionen kan af medlemmet ankes til førstkommende generalforsamling, og medlemmet genoptages straks, såfremt generalforsamlingen med 2/3 flertal stemmer for.

Organisation

Generalforsamlingen

§ 13

Generalforsamlingen er valgmenighedens øverste myndighed og finder ordinært sted på kirkeårets sidste dag (dvs. lørdag før første søndag i advent.)

Stk. 2: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når mindst 2/3 bestyrelsesmedlemmer eller 1/4 af valgmenighedens medlemmer skriftligt begærer det. Der gælder samme regler som ved ordinær generalforsamling med den undtagelse at bestyrelsesmedlemmernes valgperiode udløber til næste ordinære generalforsamling.

§ 14

Bestyrelsen har ansvaret for at generalforsamlingen indkaldes korrekt. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden jf. vedtægterne og skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk, men det skal sikres, at det enkelte medlem har mulighed for at modtage indkaldelsen med almindelig post.

§ 15

Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer, der er fyldt 18 år senest på dagen for generalforsamlingens begyndelse og som har været medlem i mindst 2 måneder inden generalforsamlingen.

§ 16

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal, medmindre vedtægterne siger noget andet.

§ 17

Generalforsamlingens dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent ved formand for bestyrelsen

2. Valg af referent ved dirigenten

3. Årsberetning ved formand for bestyrelsen

4. Årsberetning ved Valgmenighedspræsten

5. Regnskab og budget ved kassereren

6. Valg til bestyrelse ved dirigenten

7. Valg af revisor(er) ved dirigenten

8. Indkomne forslag ved dirigenten

9. Eventuelt ved dirigenten

Stk. 2: Under evt. er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, medmindre 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 3: Endelig dagsorden med præsentation af kandidater til bestyrelsen skal foreligge ved generalforsamlingens start.

Stk. 4: Forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen og skal foreligge som bilag til endelig dagsorden.

§ 18

Medlemmer af og suppleanter til bestyrelsen vælges ved skriftlig afstemning på generalforsamlingen med en valgperiode på 2 år med hensyntagen til stk. 2-6.

Kandidater, som ikke vælges til bestyrelsen føres på listen over suppleanter ifølge deres stemmetal.

Stk. 2: Medlemmer af bestyrelsen er på valg, når deres valgperiode udløber.

Genvalg er muligt.

Stk. 3: Hvis bestyrelsen ikke er fuldtallig ved generalforsamlingens begyndelse eller hvis seneste generalforsamling har været ekstraordinær, udløber samtlige bestyrelsesmedlemmers valgperiode ved

generalforsamlingens begyndelse. Formanden vil dog fungere som formand indtil en ny vælges.

Stk. 4: Hvis stk. 3 i indeværende § træder i kraft vælges halvdelen (afrundet opad) af valgte bestyrelsesmedlemmer for en periode svarende til 2 ordinære generalforsamlinger og de næstfølgende indtil næste ordinære generalforsamling ifølge deres stemmetal, med undtagelse af de kandidater,

der jf. stk. 6 stiller op som suppleanter. Disse føres på listen over suppleanter.

Stk. 5: Suppleanter indtræder for udtrådte medlemmer af bestyrelsen i den rækkefølge, som følger deres stemmetal og følger derefter valgperioden gældende for det medlem, de indtræder for. Ved tilfælde af, at flere medlemmer af bestyrelsen udtræder på samme tid, afgør bestyrelsen, hvilket medlem den enkelte suppleant indtræder for. Det føres til protokols, hvilket medlem, den enkelte suppleant indtræder for og hvilken valgperiode, der gælder

Stk. 6: En kandidat, der på generalforsamlingen eller skriftligt udtrykker ønske om alene at stille op som suppleant, indgår som suppleant på samme vilkår som andre suppleanter.

§ 19

Alle medlemmer, som ifølge § 15 har stemmeret, er valgbare til bestyrelsen og som suppleanter.

§ 20

Anmeldelse af kandidater til bestyrelsen foregår skriftligt og skal være bestyrelsesformanden i hænde senest to uger før generalforsamlingen.

§ 21

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen

§ 22

Bestyrelsen består af 4 på generalforsamlingen valgte medlemmer samt Valgmenighedspræsten, som dog ikke kan være formand.

§ 23

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for menigheden og er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede.

§ 24

Bestyrelsen udfærdiger ved dets konstituering en forretningsorden, hvor dets ordinære møder fastlægges for et år ad gangen. Forretningsordenen skal endvidere indeholde beskrivelser af ansvarsområder for formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 2: Ekstraordinære bestyrelsesmøder kan indkaldes med mindst 10 hverdages varsel af formanden og præsten i fællesskab eller minimum 1/3 af bestyrelsen. Varselsperiode samt mødetid kan ikke falde sammen med præstens ferie. Varselsperioden kan dog mindskes efter bestyrelsens beslutning, såfremt samtlige medlemmer af bestyrelsen giver skriftligt samtykke hertil.

§ 25

Bestyrelsen er ansvarlig for, at der føres protokol for dens arbejde. Dette indbefatter beslutningsreferat af samtlige møder i bestyrelsen og officiel korrespondance i forbindelse med bestyrelsens arbejde.

Præsten

§ 26

I respekt for valgmenighedsloven arbejder præsten efter den for folkekirken gældende orden.

§ 27

Valgmenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen. Derudover kan præsten af bestyrelsen pålægges den daglige ledelse eller dele heraf.

Ansættelser og afskedigelser

§ 28

Ansættelsesforhold for lønnede medarbejdere følger af de for arbejdsmarkedet gældende regler og varetages af bestyrelsen. Herunder, at der foreligger behørig jobbeskrivelse.

§ 29

Bestyrelsen ansætter præster efter høring på et menighedsmøde. Beslutning om ansættelse af præst kræver enstemmighed i bestyrelsen.

Stk. 2: Et valgt medlem af bestyrelsen kan ikke samtidig være kandidat som præst til valgmenigheden, men har mulighed for at trække sig fra bestyrelsen, hvorefter en suppleant indtræder.

§ 30

Valgmenighedspræsten kan alene afskediges med 2/3 flertal i bestyrelsen. Beslutning om afskedigelse kan omstødes med efterfølgende 2/3 flertal på førstkommende generalforsamling.

Stk. 2: I sager vedr. denne paragraf har præsten ikke stemmeret i bestyrelsen og dennes stemme tæller ikke med i beregningen af det fornødne flertal.

§ 31

Andre medarbejdere kan ansættes af bestyrelsen. Ansvaret kan dog uddelegeres til præsten.

Vedtægtsændringer

§ 32

Ændring af vedtægterne forudsætter 2/3 flertal af afgivne stemmer på generalforsamlingen. Vedtægtsændringerne er endeligt gyldige når biskoppens godkendelse foreligger, jvf. Valgmenighedsloven § 5.

Opløsning

§ 33

Opløsning af valgmenigheden kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning, overgår valgmenighedens midler efter sidste generalforsamlings beslutning til et kirkeligt formål i Danmark, som ikke strider imod den evangelisk- lutherske kirkes bekendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 20. september 2009