Vedtægter

Navn og hjemsted

§1
Menighedens navn er Horsens Valgmenighed. Menighedens hjemsted er det sogn og den kommune, hvor menigheden til enhver tid har postadresse.

Bekendelse og tjeneste

§2
Valgmenigheden har samme bekendelsesgrundlag som folkekirken, dvs. Bibelen, den apostoliske, den nicænokonstantinopolitanske, den athanasianske samt den augsburske bekendelse og Luthers lille katekismus.

§3
Valgmenigheden arbejder for at kalde til personlig tro og efterfølgelse af Jesus Kristus og til ansvarligt medlemskab af kirken.

§4
Valgmenigheden er en menighed i folkekirken og skal som sådan arbejde under de for folkekirken gældende regler, herunder primært de særlige bestemmelser i lov om valgmenigheder.

Medlemskab

§5
Enhver, som skriftligt kan tilslutte sig valgmenighedens bekendelse og tjeneste og som er med i gudstjenestefællesskabet, kan efter rådets godkendelse optages som medlem.

Stk. 2 Optagelsesproceduren følger de til enhver tid gældende regler fra Kirkeministeriet. Rådet kan beslutte at lægge ansvaret for godkendelse over på præsten.

§6
Medlemmer er forpligtet til at betale et årligt medlemsbidrag. Bidraget fastsættes på årsmødet. Det årlige medlemsbidrag forfalder til betaling senest to fredage før ordinært årsmøde.

Stk. 2: Det forventes, at medlemmer af valgmenigheden ansvarligt bærer med til kirkens drift ved at give faste gavebidrag. Medlemmer giver forud for årsmødet et ikke-bindende tilsagn om, hvad medlemmerne forventer at give i gavebidrag for det kommende kalenderår.

Stk. 3: Medlemmer er ligeledes forpligtet til at give møde til årsmødet. I tilfælde af forfald skal man skriftligt melde afbud til rådet.

§7
Udmeldelse af valgmenigheden sker ved skriftlig anmodning til præst eller rådets formand. Udmeldelse sker med omgående virkning. Allerede indbetalt medlemsbidrag refunderes hverken helt eller delvist.

§8

Eksklusion af medlemmer kan ske, hvis medlemmet ikke betaler medlemsbidrag eller kommer i modstrid med valgmenighedens grundlag eller formål

Stk. 2: Ved manglende betaling af medlemsbidrag kan eksklusion først finde sted 14 dage efter, at der har været sendt skriftligt påkrav om betaling af det skyldige medlemsbidrag. Rådet har ansvaret for at dette tilses.

Stk. 3: Ved modstrid med menighedens grundlag eller formål kan et flertal på mindst 2/3 af rådets medlemmer ophæve medlemskabet. Eksklusionen kan af medlemmet ankes til førstkommende ordinære eller ekstraordinære årsmøde, og medlemmet genoptages straks, såfremt årsmødet med 2/3 flertal stemmer for.

Årsmøde

§9
Årsmødet er valgmenighedens øverste myndighed og finder ordinært sted på kirkeårets sidste dag (dvs. lørdag før første søndag i advent.)

Stk. 2: Ekstraordinært årsmøde indkaldes, når mindst 2/3 af rådets medlemmer eller 1/4 af valgmenighedens medlemmer skriftligt begærer det. Der gælder samme regler som ved ordinært årsmøde med hensyn til indkaldelse, dagsorden, afstemning mv.. Dog udløber rådsmedlemmernes valgperiode kun til et ordinært årsmøde.

Indkaldelse

§ 10
Rådet har ansvaret for, at årsmødet indkaldes korrekt. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum de punkter, der fremgår af § 11.

Stk. 2: Indkaldelse skal ske med mindst 4 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk, men det skal sikres, at det enkelte medlem har mulighed for at modtage indkaldelsen med almindelig post.

Stk. 3: Endelig dagsorden med præsentation af kandidater til rådet skal foreligge senest 7 dage før årsmødets start.

Dagsorden

§ 11
Årsmødets dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent ved formand for rådet

 2. Valg af referent ved dirigenten

 3. Valg af 2 stemmetællere ved dirigenten

 4. Valg af referent ved dirigenten

 5. Årsberetning ved formand for rådet

 6. Årsberetning ved Valgmenighedspræsten

 7. Regnskab og budget ved kassereren

 8. Valg til råd ved dirigenten

 9. Valg af revisor(er) ved dirigenten

 10. Indkomne forslag ved dirigenten

 11. Eventuelt ved dirigenten

Stk. 2: Forslag til vedtagelse på årsmødet skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før årsmødet og skal foreligge som bilag til endelig dagsorden.

Stemmeret

§ 12
Stemmeret på årsmødet har alle medlemmer, der er fyldt 18 år senest på dagen for årsmødets begyndelse og som har været medlem i mindst 2 måneder inden årsmødet.

Generelle afstemningsregler

§ 13
Med undtagelse af § 8, stk. 3, § 13, stk. 2, § 18, stk. 1, § 26, stk. 4, § 31, stk. 1, § 35, stk. 1 samt § 36, stk. 1 træffes beslutninger på årsmødet ved almindeligt flertal af de afgivende stemmer.

Stk. 2: Under punktet ”eventuelt ved dirigenten” er årsmødet ikke beslutningsdygtigt, medmindre 2/3 af årsmødet stemmer herfor.

Valg til menighedsrådet (rådet)

Valgbarhed

§ 14
Alle medlemmer, som ifølge § 12 har stemmeret, er valgbare til rådet og som suppleanter.

Opstilling

§ 15
Kandidatforslag til rådet skal skriftligt være rådsformanden i hænde senest 7 dage før årsmødet.

Valg af rådsmedlemmer og valgperiode

§ 16
Valgmenighedens menighedsråd (rådet) består af 5 valgte medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen, idet valgperioden hvert år skiftevis udløber for henholdsvis 3 og 2 medlemmer. Således vælges der 3 medlemmer til rådet i ulige år og 2 medlemmer i lige år.

Stk. 2: Endvidere vælger årsmødet 2 suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 3: Valgmenighedspræsten er i kraft af sit hverv medlem af rådet, men kan dog ikke være formand.

Stk. 4: Medlemmer af rådet er på valg, når deres valgperiode udløber. Genvalg er muligt.

Stk. 5: Hvis der i et ulige år skal vælges mere end 3 rådsmedlemmer, vælges kandidaterne efter følgende fremgangsmåde:
a) De 3 kandidater, der har modtaget flest stemmer, vælges for en 2 årig periode.
b) De øvrige kandidater vælges for en valgperiode på 1 år efter deres stemmetal.

Stk. 6: Hvis der i et lige år skal vælges mere end 2 rådsmedlemmer, vælges kandidaterne efter

følgende fremgangsmåde:
a) De 2 kandidater, der har modtaget flest stemmer, vælges for en 2 årig periode. b) De øvrige kandidater vælges for en valgperiode på 1 år efter deres stemmetal.

Valg af suppleanter

§ 17
Opstillede kandidater, som ikke vælges til rådet, vælges som henholdsvis første- og andensuppleant efter deres stemmetal.

Afstemningsregler

§ 18
Valg af rådsmedlemmer og suppleanter skal foregå ved skriftlig afstemning efter følgende procedure:

 1. Der foretages skriftlig afstemning blandt de opstillede kandidater.

 2. Der må maksimalt skrives et antal navne på stemmesedlen svarende til det antal, der skal

  vælges til rådet.

 3. De kandidater, der opnår flest stemmer, er valgt til rådet. Ved stemmelighed går valget om,

  hvis der efter anden valgrunde stadig er stemmelighed trækkes der lod.

 4. De 2 kandidater, der har modtaget flest stemmer bland de kandidater, som ikke blev valgt

  til rådet, er valgt som suppleanter. Den suppleant, som har opnået flest stemmer er førstesuppleant. Den suppleant, der har opnået næstflest stemmer er andensuppleant.

Konstituering

§ 19
Rådet konstituerer sig ved første rådsmøde med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Stk. 2: Rådet kan helt eller delvist uddelegere kassererens opgaver eller udpege en kasserer uden for rådet.

§ 20
Rådet udfærdiger ved dets konstituering en forretningsorden, hvor dets ordinære møder fastlægges for et år ad gangen. Forretningsordenen skal endvidere indeholde beskrivelser af ansvarsområder for formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Suppleanter

§ 21
Suppleanterne indtræder i rådet efter modtagne stemmer på årsmødet. Førstesuppleanten indtræder således først og herefter andensuppleanten. Suppleanterne indtræder i rådet, såfremt et rådsmedlem er fraværende i en længerevarende periode. Når rådsmedlemmet igen kan genoptage sit hverv, udtræder suppleanten af rådet.

Stk. 2: Suppleanter har ikke stemmeret i rådet før de indtræder i rådet for et rådsmedlem.

Ansvaret

§ 22
Rådet har det overordnede ansvar for menigheden.

§ 23
Rådet er ansvarlig for, at der føres regnskab over menighedens økonomi.

Beslutningsdygtighed

§24 Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af de valgte medlemmer er til stede. Stk. 2: Afstemninger i rådet foregår med almindelig stemmeflertal.
Protokollering

§ 25
Rådet er ansvarlig for, at der føres protokol for dens arbejde. Dette indbefatter beslutningsreferat af samtlige møder i rådet og officiel korrespondance i forbindelse med rådets arbejde.

Tegningsregler

§ 26
Valgmenigheden tegnes af valgmenighedspræsten for udskrivninger op til 25.000 DKK.

Stk. 2: Udskrivninger udover 25.000 DKK samt optagelse eller bevilling af ethvert lånebeløb op til en hovedstol på 300.000 DKK tegnes af 2 rådsmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være enten formand eller næstformand.

Stk. 3: Udskrivninger udover 300.000 DKK samt optagelse eller bevilling af lån med en hovedstol udover 300.000 DKK skal forelægges et ordinært eller ekstraordinært årsmøde til afgørelse. Beslutningen godkendes såfremt årsmødet med almindelig flertal stemmer for

Stk. 4: Køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån i forbindelse hermed skal forelægges et ordinært eller ekstraordinært årsmøde til afgørelse. Beslutning om køb eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån godkendes, såfremt årsmødet med 2/3 flertal stemmer for.

Økonomi

§ 27
Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres ved registreret revisor.

Valgmenighedspræsten

§ 28
I respekt for valgmenighedsloven arbejder valgmenighedspræsten efter den for folkekirken gældende orden.

§ 29
Valgmenighedspræsten er ansvarlig for den teologiske linje og skal sikre menighedsomsorgen. Derudover kan valgmenighedspræsten af rådet pålægges den daglige ledelse eller dele heraf.

§ 30
Rådet ansætter præster efter høring på et ordinært eller ekstraordinært årsmøde. Beslutning om ansættelse af præst kræver enstemmighed i rådet.

Stk. 2: Et valgt medlem af rådet kan ikke samtidig være kandidat som præst til valgmenigheden, men har mulighed for at trække sig fra rådet, hvorefter en suppleant indtræder.

§ 31
Valgmenighedspræsten kan alene afskediges med 2/3 flertal i rådet. Beslutning om afskedigelse kan omstødes med efterfølgende 2/3 flertal på førstkommende ordinære eller ekstraordinære årsmøde.

Stk. 2: I sager vedr. denne paragraf har præsten ikke stemmeret i rådet og dennes stemme tæller ikke med i beregningen af det fornødne flertal.

Ansatte og ansættelsesvilkår

§ 32
Ansættelsesforhold for lønnede medarbejdere følger af de for arbejdsmarkedet gældende regler og varetages af rådet. Herunder, at der foreligger behørig ansættelseskontrakt samt jobbeskrivelse.

§ 33
Øvrige medarbejdere kan ansættes af rådet. Ansvaret kan dog uddelegeres til den daglige leder.

Hæftelse

§ 34
For valgmenighedens forpligtelser hæfter valgmenigheden med valgmenighedens formue. Der påhviler ikke valgmenighedens medlemmer eller menighedsrådet nogen personlig hæftelse for valgmenighedens forpligtelser af enhver art. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Stk. 2: Ved medlemskabets ophør eller ved dødsfald løses medlemmet eller dets bo fra dets forpligtelser over for valgmenigheden. I samme situation har medlemmet eller dets bo heller intet krav over for valgmenigheden eller andel i dens aktiver.

Ændring af vedtægter

§ 35
Ændring af vedtægterne forudsætter 2/3 flertal af afgivne stemmer på årsmødet. Vedtægtsændringerne er endeligt gyldige, når biskoppens godkendelse foreligger, jf. lov om valgmenigheder.

Opløsning

§ 36
Opløsning af valgmenigheden kræver 2/3 flertal på to på hinanden følgende årsmøder med mindst 6 ugers mellemrum.

Stk. 2: I tilfælde af opløsning, overgår valgmenighedens midler efter sidste årsmødes beslutning til et kirkeligt formål i Danmark, som ikke strider imod den evangelisk- lutherske kirkes bekendelse.

Således vedtaget på generalforsamlingen d. 28. novemember 2020.